Công ty ở Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình